امکاناتی که اضافه کردیم

جدید سادگی بیشتر

جدید یک پارچه تر

جدید قوانین دقیق تر

جدید پشتیبانی تیکتی

جدید طراحی واکنشی

جدید حجم بیشتر آپلود